Do plebiscytu możecie zgłaszać wszystkie wielokulturowe miejsca mające swoją siedzibę w Warszawie, serwujące jedzenie inspirowane innymi kulturami!

Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia do godz. 23:59! Możecie je przesyłać mailowo na adres redakcja@kontynent-warszawa.pl lub za pośrednictwem Facebooka w wiadomości prywatnej na fanpejdżach: IMI Radio i Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur!

28 marca 2021 ogłaszamy na naszej stronie i na antenie listę restauracji na które możecie głosować! 

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.imiradio.pl i potrwa do 11 kwietnia 2021 do 23:59!

12 kwietnia 2021 ogłaszamy zwycięskie miejsce, do którego powędruje statuetka Złotej Kapusty!

REGULAMIN PLEBISCYTU „ZŁOTA KAPUSTA 2021” (dalej „Regulamin”)

 A Postanowienia ogólne. 

1. Plebiscyt „ZŁOTA KAPUSTA 2021” (zwany dalej „Plebiscytem”) ”) jest organizowany przez Fundację Inna Przestrzeń  z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000257224, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 521-33-93-003 oraz numer statystyczny REGON 140577656.

2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

B. Czas trwania Plebiscytu. 

Plebiscyt zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej www.imiradio.pl (dalej „Strona Internetowa”) i antenie IMI Radia w terminie od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku (dalej: „Czas trwania Plebiscytu”). W Czasie trwania Plebiscytu odbędzie się etap zgłaszania restauracji (15 marca –  28 marca 2021) i etap głosowania (dalej „Głosowanie” – 29 marca – 11 kwietnia 2021) zaś ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w dniu 12 kwietnia 2021 roku na Stronie Internetowej i antenie IMI Radia. 

C. Komisja Plebiscytowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców Plebiscytu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. W skład Komisji Plebiscytowej wchodzą członkowie kapituły (dalej „Kapituła”) : Zuzanna Dłużniewska – członkini zarządu Fundacji Inna Przestrzeń, Witold Hebanowski – prezes Fundacji Inna Przestrzeń oraz Michał Szymanderski-Pastryk – koordynator PR. Lista restauracji nominowanych do nagrody „Złota kapusta 2021” zostanie ustalona na podstawie zgłoszeń przesłanych mailowo oraz za pomocą wiadomości poprzez portal społecznościowy Facebook (konto IMI Radio, Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur). 

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu. 

1. Celem Plebiscytu jest wybór najlepszej wielokulturowej restauracji w Warszawie w roku 2021. Właściciel wybranej restauracji otrzyma statuetkę Złotej Kapusty. Nagroda zostanie wręczona przez przedstawiciela IMI Radia zwycięzcy Plebiscytu. 

2. Uczestnik Plebiscytu, w Czasie głosowania, oddaje swój głos na jedną z propozycji dostępnych na Stronie Internetowej. 

3. Jeden Uczestnik może oddać jeden głos. 

4. Głosy do Plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system odbioru zgłoszeń (dalej „Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń”), który określa czas odbioru odpowiedzi, mierzony według zegara Organizatora. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie. 

5. Komisja Plebiscytowa po zakończeniu Plebiscytu wskaże wyniki Głosowania zgodnie z pkt. B Regulaminu. 

6. Plebiscyt wygra restauracja, na którą zostanie oddanych najwięcej głosów. 

E. Reklamacje 

1. Reklamacje można składać w formie e-mail na adres redakcja@kontynent-warszawa.pl lub listownie na adres ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Plebiscytu.

2. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych. 3. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy złożyli reklamację jest Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: inna@innaprzestrzen.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. 

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

F. Postanowienia końcowe. 

1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera. 

3. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: 

a. połączenie z siecią Internet, 

b. przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Translate to